co zyskujesz

Pracownicze Plany Kapitałowe to praktyczne wdrożenie w życie idei powiększenia oszczędności Polaków, z myślą o ich przyszłej emeryturze. Celem programu jest budowanie nawyku długoterminowego budowania kapitału własnego Polaków.

Jak podpisać umowę o zarządzanie PPK w niecałe 15 minut?

1

Pozostaw dane identyfikujące Twoją firmę i wskaż osobę kontaktową

2

Wypełnij formularz

Wprowadź dane niezbędne do przygotowania umowy

3

Podpisz umowę

Przy użyciu jednorazowego hasła SMS

PFR TFI S.A.
ul. Krucza 50 | 00-025 Warszawa

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Infolinia

E-mail

Poznaj korzyści współpracy z PFR TFI

Współpraca i partnerstwo

Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy być traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych wsłuchując się w ich potrzeby. Współpracując dzielimy się doświadczeniem i informacjami, aby zaufanie było fundamentem rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Odpowiedzialność

Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, tak aby osiągać zamierzone rezultaty, a we wszystkich działaniach mamy na uwadze dobro Polski. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko. Realizujemy to, co zadeklarowaliśmy w sposób konsekwentny, bez oglądania się na innych.

Profesjonalizm

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów dostarczając naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

Rozwój

Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania przez co wspieramy rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy myślenia i działania. Przekraczamy granicę osiągając niezwykłe i nowe rezultaty.

Zaufany partner w budowaniu kapitału pracowników

Podpisz umowę o zarządzanie PPK dla Twojej firmy

Interaktywna instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces zawierania umowy – ZOBACZ INSTRUKCJĘ

W tej chwili nie możesz zamówić umowy o zarządzanie PPK ze względu na zapisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pozostaw nam swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w celu sporządzania umowy w terminie odpowiednim dla formy prowadzonej przez Ciebie działalności oraz wielkości zatrudnienia.

W tej chwili nie możesz zamówić umowy o zarządzanie PPK ze względu na zapisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pozostaw nam swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w celu sporządzania umowy w terminie odpowiednim dla formy prowadzonej przez Ciebie działalności oraz wielkości zatrudnienia.

+48

Zawarcie umowy o zarządzenie PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych musi zostać poprzedzone wyborem instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, dokonanym przez podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, na warunkach określonych w ww. ustawie.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje, że:

 1. Fundusz uzyskał Pani/Pana dane osobowe od Podmiotu Zatrudniającego, który wskazał Panią/Pana w procesie zawierania Umowy o zarządzanie PPK jako jedną z osób, których dane osobowe (imię , nazwisko, służbowy numeru telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail) zamieszczane są w Umowie o zarządzanie PPK.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Administrator", „Towarzystwo”) . z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, nr tel.: +48 22 341 70 00 adres e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl , nr tel.: +48 22 341 70 00.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu Zatrudniającego - w celu zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (RODO);
  • w przypadku pozostałych osób - w celu realizacji działań zmierzających do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią o których mowa art. 6 ust. 1 lit. RODO;
  • w przypadku wszystkich osób, których dane zostały podane w niniejszym formularzu - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię i nazwisko, służbowy numeru telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail.
 6. Odbiorcami danych osobowych są: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Agent Transferowy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 8. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.